logo
search
flag-th
share-icon

หุ้นกู้เสนอขายเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 และ 1 - 2 เมษายน 2567* (*วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Asw 19 Mar 67 (1)

คาดว่าเสนอขาย
📄 “หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” และ
📄 “หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”

👉🏻 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 และ 1 - 2 เมษายน 2567* (*วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง )
🔎 รายละเอียด: คลิก

📞  สอบถามข้อมูล  0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ - ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 เสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567

Chewa 26 Mar 67

📄 เสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567
🔎 รายละเอียด: คลิก

📞 สอบถามข้อมูล  0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดยผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ -การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น และตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 2 – 4 เมษายน 2567 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Processed 1135 B206 B703 4565 8012 07 Bdb A8 B20 E5

คาดว่าเสนอขาย
📄 "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
📄 "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 2 – 4 เมษายน 2567* (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดยผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 เสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567

Super 28 Mar 67

📄 เสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569"

👉🏻 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567
🔎 รายละเอียด : คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ - การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 2 - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Tpipp 8 Mar 67

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"
 
👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 2 - 4 เมษายน พ.ศ. 2567* (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก
 
📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 5 และ 9 – 10 เมษายน พ.ศ.2567 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Grand 5 Mar 67


คาดว่าเสนอขาย
📄 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
📄 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่(PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 5 และ 9 – 10 เมษายน พ.ศ.2567* (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดย ผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือ ชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 เสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่  18–19 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

Daol 18 Apr 67

📄 เสนอขายหุ้นกู้
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”
👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่  18–19 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
🔎  รายละเอียด คลิก
📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
คำเตือน :
📌 การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวและมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น 
📌 หุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน พิจารณาความเสี่ยงและความเสี่ยงเฉพาะเช่น สิทธิในการงดจ่ายดอกเบี้ยและการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
📌 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้แต่เพียงรายเดียว จึงมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest

📄 เสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567

Cmc 18 Apr 67

 

📄 เสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดยผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567
🔎 รายละเอียด: คลิก
📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
📌 หมายเหตุ –การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นและตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2567 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Sasst 18 Mar 67

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2567* (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดย ผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Mjd 11 Apr 67 (1)

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2567* (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดย ผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือ ชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 23 - 25 เมษายน 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Cmc 13 March 67(1)

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

👉🏻 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2567* (*วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด: คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 02-351-1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดยผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌หมายเหตุ - ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับและตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Sgf 15 Mar 67

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด"

👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2567* (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 02-351-1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌หมายเหตุ - ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับและตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Tmn 11 Apr 67

📄 คาดว่าเสนอขาย "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

👉🏻 เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567* (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
🔎 รายละเอียด คลิก

📞 สอบถามข้อมูล 0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
📌 หุ้นกู้นี้มีความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนมากเป็นพิเศษ โดยผู้ลงทุนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
👉🏻 ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

📌 หมายเหตุ : ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับและตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
📌 คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” และ 📄 “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” เปิดให้จองซื้อระหว่าง พ.ศ. 2567

437361018 844180781070679 2814439889532237413 N

 

คาดว่าเสนอขาย
📄 “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” และ
📄 “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”
👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ [•] พ.ศ. 2567
🔎 รายละเอียด: คลิก
📞 สอบถามข้อมูล  0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
📌 หมายเหตุ - ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

📄 คาดว่าเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” และ 📄 “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” และ 📄 “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 (วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง )

436334312 844150741073683 2292050560721233148 N

คาดว่าเสนอขาย
📄 “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” และ
📄 “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” และ
📄 “หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” 
👉🏻 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดาโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
👉🏻 เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14-16/5/2024* (*วันจองซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง )
🔎 รายละเอียด: คลิก
📞 สอบถามข้อมูล  0 2351 1800 กด 1 (จ.-ศ. 8.00 - 18.00 น.)
👉🏻 ลูกค้า บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
📌 หมายเหตุ - ตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
📌 คำเตือน - ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

กลับสู่ด้านบน

combo-icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ดูทั้งหมด

combo-icon
certified

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DAOL Contact Center 0 2351 1800contactcenter@daol.co.th

DAOL Contact Center Address เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

logo

and our member companies

บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรีท แมเนจเมนท์บริการสินเชื่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

©2024 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์